Privacy- en cookiebeleid

 

Onze Aanpak van Privacy

1.1. Anker Stuy Coatings ziet de bescherming van uw Persoonsgegevens als een zeer belangrijke voorwaarde voor het scheppen van vertrouwen en het instandhouden van een goede relatie met u.

1.2. In deze privacy policy wordt een beschrijving gegeven van onze verplichtingen en uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens conform de toepasselijke wet- en regelgeving.

1.3. Door uw Persoonsgegevens te verstrekken gaat u ermee akkoord dat wij deze gegevens registreren en gebruiken of anderszins verwerken (openbaarmaking daaronder begrepen) op de wijze en voor het beoogde gebruik als vermeld in deze privacy policy.

Gegevensregistratie

2.1. Met inachtneming van de geldende nationale voorschriften en, -voor zover dit wettelijk vereiste is- op voorwaarde dat u daartoe toestemt, kunnen wij via diverse kanalen en communicatiemiddelen contact met u houden, bijvoorbeeld via onze winkels, onze klantenprogramma’s of via internet (via onze informatieve of verkoopwebsites – waar van toepassing) of via onze direct selling-activiteiten of per post, e-mail, telefoon, fax of via een sms op uw mobiele telefoon, hoewel wij zelf graag per e-mail contact houden, aangezien dit het minst belastend is voor het milieu.

2.2. Hieronder lichten wij toe waarom wij uw Persoonsgegevens nodig hebben en op welke wijze deze gegevens verwerkt worden.

Persoonsgegevens

3.1. Wij houden de hoeveelheid en de soort gegevens die wij registreren beperkt tot hetgeen we nodig hebben voor het beoogde gebruik als hiervoor vermeld. Wij registreren uw Persoonsgegevens uitsluitend wanneer u die gegevens vrijwillig (rechtstreeks of indirect) aan ons heeft verstrekt.

3.2. Welke Persoonsgegevens wij precies registreren, hangt af van het specifiek beoogde gebruik, maar in het algemeen registreren wij de volgende Persoonsgegevens van u:

 • naam;
 • adres;
 • telefoonnummer(s);
 • geboortedatum;
 • e-mailadres;
 • geslacht;
 • taalvoorkeur en productvoorkeuren;

Niet tot personen herleidbare gegevens

4.1. Ingeval wij gegevens via onze websites verzamelen, zoals ook gebeurt bij veel andere websites, registreren wij automatisch bepaalde, niet rechtstreeks identificeerbare gegevens omtrent uw websitegebruik die niet rechtstreeks tot u herleidbaar zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om het IP-adres van uw internetprovider, de datum en het tijdstip waarop u de website heeft bezocht, het internetadres van de website vanaf waar u naar onze website heeft doorgelinkt, het door u gebruikte besturingssysteem, de gedeeltes van de website die u heeft bezocht, de webpagina’s die u heeft gelezen, de afbeeldingen die u heeft bekeken en de content die u van onze website heeft gedownload.

4.2. Wij kunnen gebruik maken van niet rechtstreeks identificeerbare gegevens om tracking-rapporten op te stellen over de demografische samenstelling van onze websitegebruikers, de traffic-patronen op onze website en de aankopen die via onze website zijn verricht. De tracking-gegevens in deze rapporten worden niet – en kunnen ook niet – gekoppeld worden aan de identiteit of andere Persoonsgegevens van individuele gebruikers.

4.3. Uw bezoek aan onze website wordt derhalve geregistreerd. U blijft echter anoniem voor ons, tenzij u er specifiek voor kiest om gegevens met ons uit te wisselen. Op basis van deze informatie over de wijze waarop klanten van onze website gebruikmaken, krijgen wij een beter idee van de functies die het meest gewild zijn en kunnen wij beter op de wensen van onze klanten inspelen.

Wanneer worden Persoonsgegevens geregistreerd en hoe worden deze gegevens gebruikt?

5.1. Anker Stuy Coatings registreert uw persoonsgegevens (“Persoonsgegevens”) met het oog op het volgende:

 • 5.1.1. ter afwikkeling van uw transacties;
 • 5.1.2. voor het beheer van uw deelname aan ons klantenprogramma, voor zover van toepassing;
 • 5.1.3. ten behoeve van direct marketing;
 • 5.1.4. ter analyse van onze verkopen en voor een beter begrip van uw wensen en voorkeuren;
 • 5.1.5. ter ontwikkeling, verbetering, vermarkting en levering van producten en diensten die op uw wensen zijn afgestemd;
 • 5.1.6. zodat u kunt profiteren van aanbiedingen en kunt deelnemen aan prijsvragen;
 • 5.1.7. zodat u kunt deelnemen aan klantenonderzoek of focusgroepen;
 • 5.1.8. ter verwerking van ingeruilde producten of retouren;
 • 5.1.9. ter verbetering van onze winkels;
 • 5.1.10. ter afhandeling van vragen of klachten
 • 5.1.11. zodat u kunt deelnemen aan onze klantenprogramma’s en ten behoeve van het beheer van uw deelname aan deze programma’s.

5.2. Wij bewaren uw Persoonsgegevens uitsluitend zolang dit nodig is voor het specifiek beoogde gebruik waarvoor de gegevens zijn verzameld. Wij bewaren uw Persoonsgegevens overeenkomstig onze interne richtlijnen, procedures en normen, alsmede overeenkomstig de wet- en regelgeving in het Relevant land.

5.3. Wij zullen uw persoonsgegeven openbaar maken wanneer wij daartoe wettelijk zijn verplicht of een bevoegde instantie dit van ons verlangt.

5.4. Wanneer wij Persoonsgegevens willen verzamelen met het oog op een specifiek gebruik waarover wij u niet eerder hebben geïnformeerd en dat ook niet in deze privacy policy is genoemd, dan zullen wij ons best doen om u daarvan vooraf in kennis te stellen en toestemming van u te verkrijgen. Wanneer dit praktisch gezien niet mogelijk is, dan doen wij dit redelijkerwijze zo spoedig mogelijk daarna. Wij zullen uw Persoonsgegevens echter alleen gebruiken voor een doel dat vooraf bekend is gemaakt, of wanneer verwerking van uw Persoonsgegevens nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op uw verzoek voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst bepaalde maatregelen te nemen, of wanneer verwerking van uw gegevens nodig is voor een ander rechtmatig doel.

Toestemming (Opt in – Afmelden)

6.1. Opt in: Anker Stuy Coatings maakt geen gebruik van uw Persoonsgegevens voor een doel dat niet vooraf bekend is gemaakt, tenzij wij daartoe wettelijk zijn verplicht of vooraf toestemming van u hebben ontvangen.

6.2. Het verstrekken van Persoonsgegevens is geen voorwaarde voor de aanschaf van een van onze producten, tenzij de gevraagde gegevens nodig zijn voor een nadrukkelijk vermeld, rechtmatig gebruik.

6.3. Zo vragen wij in het algemeen uitdrukkelijk toestemming vooraf (“opt-in”) voor het toezenden van marketingmateriaal (zie 5.1.2 hierboven).

6.4. Afmelden: U kunt de aan ons verleende toestemming voor registratie, gebruik of openbaarmaking (en in het algemeen de verwerking) van uw Persoonsgegevens voor directe marketing doeleinden te allen tijde kosteloos intrekken op de voorgeschreven wijze (via e-mail, per post, via een sms e.d.). Mocht u vragen hebben over de mogelijkheid tot afmelding op grond van dit artikel, neem dan contact met ons op.

6.5. Wanneer u ingevolge artikel 6.3 toestemming heeft verleend voor het toezenden van commercieel materiaal en tevens aan ons klantenprogramma deelneemt, dan gaan wij in geval van beëindiging van uw deelname aan ons klantenprogramma er vanuit dat dit geen automatisch verzoek tot afmelding inhoudt. Wij gaan er dan vanuit dat uw toestemming geldig blijft, tenzij u zich specifiek heeft afgemeld op de wijze als vermeld in artikel 6.4.

6.6. Soortgelijke producten of diensten (soft-opt-in): Op grond van de wet- en regelgeving in België is het toegestaan commerciële uitingen te verzenden per e-mail, ongeacht of de geadresseerde hier vooraf expliciet toestemming voor heeft gegeven (opt-in), wanneer de persoonsgegevens door de geadresseerde zijn opgegeven in het kader van de verkoop van producten en diensten. Hierbij geldt wel de voorwaarde dat de identiteit van de afzender duidelijk is weergegeven en de geadresseerde te allen tijde de mogelijkheid wordt gegeven zich af te melden. Deze regel wordt ook wel de “soortgelijke producten en diensten-uitzondering” genoemd, dan wel “soft opt-in”. Als deze regel van toepassing is, kunnen wij er gebruik van maken teneinde u marketinginformatie toe te zenden waarvan wij denken dat deze u zal interesseren. In zo’n geval zullen wij ons ervan verzekeren dat voor u duidelijk is dat de uitzonderingsregeling van toepassing is en zullen wij u de mogelijkheid geven u af te melden. Uiteraard wordt u altijd de mogelijkheid gegeven u af te melden conform art. 6.4.

Juistheid van gegevens

7.1. Anker Stuy Coatings houdt uw Persoonsgegevens zo juist, volledig en up-to-date als mogelijk, rekeninghoudend met het gebruik van die gegevens en de belangen van onze klanten.

7.2. U dient wijzigingen in uw Persoonsgegevens zelf aan ons door te geven en ervoor te zorgen dat deze gegevens juist en up-to-date zijn.

7.3  Desgewenst kunt u uw Persoonsgegevens aanpassen in uw klantaccount omgeving op de website.

 

Cookiebeleid

Dankzij onze cookies hoef je niet steeds dezelfde informatie in te voeren of te downloaden wanneer je bij ons terugkomt. Dat zorgt ervoor dat onze website nog handiger wordt. Bovendien helpen onze cookies ons inzien hoe je onze site gebruikt en hoe wij onze site nog gebruiksvriendelijker kunnen maken. Tevens worden onze cookies gebruikt voor onze online marketingcampagnes.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een pc worden geplaatst en worden uitgelezen door de browser (o.a. Google Chrome, Internet Explorer, Firefox) bij het openen van een internetpagina. De maker van een cookie bepaalt wat hij in het cookie zet. Zolang een gebruiker geen persoonsgegevens invult op de bezochte site, kan het cookie deze informatie ook niet bevatten. Er bestaan directe en indirecte cookies, ook wel first- en third party cookies genoemd.

In de wet wordt onderscheid gemaakt tussen een tweetal cookies:

 1. functionele cookies voor het opslaan van inloggegevens, wachtwoorden en b.v. de inhoud van een winkelwagen.
 2. tracking cookies die geplaatst worden om gegevens van de gebruiker op te slaan om later te hergebruiken voor diverse doeleinden. Deze cookies worden geplaatst door Google Analytics, Social Media en YouTube plug-ins.

Deze website gebruikt zowel functionele als tracking cookies. Functionele cookies worden gebruikt voor het opslaan van uw inloggegevens (mits u daar voor kiest). Daarnaast gebruikt deze website ook cookies voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics en gebruikt cookies van Facebook, Twitter en LinkedIn om social media integratie op de website mogelijk te maken. Tevens worden cookies toegepast om video’s van Youtube te kunnen weergeven. Meer informatie over hoe wij omgaan met uw privacy en welke cookies via deze website worden opgeslagen vindt u in ons cookiebeleid.

Cookiebeleid Anker Stuy Coatings

In de nieuwe privacy wetgeving zijn functionele en technische first-party cookies (bijvoorbeeld om een wachtwoord op te slaan) toegestaan zonder toestemming van de gebruiker, mits wordt voldaan aan de plicht om bezoekers van de website hierover te informeren. Anker Stuy shop maakt gebruik van deze cookies bij het inloggen van gebruikers. First-party cookies worden geplaatst door de eigenaar van de website en zijn belangrijk voor het functioneren van de website.

Third party cookies zijn cookies die niet van de eigenaar van de website zijn, maar van derden. Anker Stuy shop maakt gebruik van deze cookies door gebruik te maken van Google Analytics, LinkedIn, Facebook, Twitter en YouTube plug-ins. Door gebruik te maken van deze website stemt u in met de toepassing van deze cookies. Onderstaand worden de verschillende toepassingen uitgelegd waarbij doorverwezen wordt naar de privacyverklaringen van deze partijen. Daar kunt u lezen wat deze partijen met uw persoonsgegevens doen. De privacyverklaringen kunnen gewijzigd worden en hier heeft Anker Stuy shop geen invloed op.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.

Anker Stuy shop heeft Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt zodat gegevens nooit naar je IP adres te herleiden zijn. Verder is het Analytics account van Anker Stuy Coatings zo ingesteld dat de informatie niet met anderen gedeeld mag worden.

De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je deze website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (Anker Stuy Coatings) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen (via https://tools.google.com/dlpage/gaoptout). Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Klik hiervoor het privacybeleid van Google (welke regelmatig kan wijzigen).

Social media
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (liken) of delen (tweeten) op sociale netwerken als Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Twitter en LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij verwijzen u graag door naar de privacyverklaringen van deze bedrijven (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

– https://www.facebook.com/about/privacy/
– http://twitter.com/privacy
– https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Youtube
Voor het bekijken van Youtube filmpjes worden cookies van Youtube geplaatst. De cookies worden gebruikt om statistieken bij te houden en om Youtube te verbeteren. Wij hebben geen controle op wat Youtube met de cookies doet. Voor meer informatie ga naar:  https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/policy.html